Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)

 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš

 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:
  • no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu
  • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece
  • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām
  • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde
 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu"
 • Svarīgi! Tirgotājam ir pienākums pierādīt patērētāja informēšanas pienākuma izpildi

 Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu"
 • "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi
 • Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma
 • Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā
 • Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu
 • Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu" (paraugs MK 255 pielikuma B daļā)
 • Svarīgi! Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus
 • Svarīgi! Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas

 Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

 • Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi
 • Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces
 • Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas
 • Svarīgi! Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai

 Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

 • Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu
 • Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas
 • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

Izņēmumi

MK 255 22.punkts - gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:

 • Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu
 • Cena un finanšu tirgus svārstības - preces vai pakalpojuma cena atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt
 • Individualizēta vai personalizēta prece - izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
 • Preces bojāšanās risks - prece ātri bojājas
 • Preces derīguma termiņš - precei tuvojas derīguma termiņa beigas
 • Piegāde un preces sajaukšanās - piegādes rezultātā prece neatgriezeniski sajaucas ar citām lietām
 • Veselības un higiēnas apsvērumi - atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
 • Atvērts preces iepakojums - audio, video ieraksti, datorprogrammas
0
             PIEVIENOJIES:             

 .